Modul ida nee hanesan Mata Dalan ba utilizador komputador (computer user) sira neebe mak iha interese atu aprende kona ba website dinamiku utiliza PhP no MySql. Informasaun sira mak hakerek iha modul ida nee foti hosi esperiensia implementasaun iha treimentu iha departamentu Informatica UNTL. Modul ida nee hanesan kontribuisaun husi Dosente Dep.Informatica UNTL Frederico Soares Cabral(Fredy Soares) hodi halo treinamentu ba estudante sira ne'ebe maka aprende konaba website nutisia online.


Maluk sira bele dowload modul ne'ebe refere iha kraik ne'e :


DOWNLOAD